Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů

platné od: 1. 1. 2020

 1. Základní pojmy
  1. Poskytovatelem je společnost Innovated s.r.o., se sídlem 8. března 21/13, 460 05 Liberec, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 43858, IČO: 083 00 186 (dále jen poskytovatel).
  2. Uživatelem je fyzická či právnická osoba identifikovaná přihlašovacím e-mailem a heslem zadaným při registraci za účelem používání Aplikace (dále jen uživatel).
  3. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace.
  4. Licence je nevýhradní licencí k užívání Aplikace za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
  5. Aplikací je softwarová aplikace Engio dostupná prostřednictvím webových stránek dostupných po přihlášení v internetovém prohlížeči na webové adrese engio.czapp.engio.cz. Aplikace je webová služba sloužící zejména, nikoliv však výlučně, k vedení evidence a usnadnění přípravy a průběhu povolování staveb.
  6. Uživatelský účet (dále také účet) si vytváří každý Uživatel, který má zájem o používání Aplikace a je nezbytnou podmínkou pro poskytování služeb Poskytovatelem.
  7. Poskytovatel a Uživatel spolu uzavřeli Smlouvu tím, že uživatel odsouhlasil Obchodní podmínky Aplikace při registraci do Aplikace.
  8. V rámci tohoto právního vztahu bude Poskytovatel správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”) Uživatele za účelem realizace smluvního vztahu, právní povinnosti a pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu.
  9. Termíny "správce dat", "zpracovatel dat", "osobní údaje", "zpracování", "odpovídající technická a organizační opatření" použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR.
 2. Jaké osobní údaje Poskytovatel o Uživateli spravuje
  1. Pro poskytování Aplikace a její podporu jsou spravovány údaje:
   1. E-mail - přihlašovací jméno uživatele, dále pro zasílání oznámení, korespondenci s Poskytovatelem
   2. Heslo do Aplikace - pro ověření Uživatele
   3. Telefonní číslo - pokud jej uživatel zadá
   4. Fakturační údaje
   5. Technické údaje - pro statistické účely
   6. IP adresy - z provozních důvodů
   7. Veškerou korespondenci s uživatelskou podporou Aplikace (např. přes e-mail, chat, kontaktní formulář v Aplikaci, apod.)
   8. Dobrovolné odpovědi Uživatele na ankety a dotazníky Poskytovatele
   9. Záznamy o činnosti Aplikace (logy), které mohou obsahovat i záznamy činnosti Uživatele v jeho účtu
   10. Další údaje, které o sobě do svého uživatelského účtu zadá Uživatel během používání Aplikace.
  2. Poskytovatel používá pro zvyšování kvality poskytovaných služeb, sběru anonymních dat, pro statistické účely, personalizace nabídky tzv. cookie soubory. Používáním webu a Aplikace Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.
  3. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu anebo nad rámec stanovený těmito podmínkami bez přímého, zvláštního souhlasu Uživatele. Tento souhlas může Uživatel dát například zaškrtnutím formulářového prvku v aplikaci, v emailu, nebo jiné komunikaci s Poskytovatelem.
  4. Údaje o obchodních partnerech Uživatele a nakládání s jejich osobními údaji ze strany Poskytovatele popisuje Zpracovatelská smlouva.
  5. Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů, a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé.
  6. Správce se řídí pravidlem minimalizace a účelnosti osobních údajů, data Uživatele jsou získávána pouze na nezbytně nutnou dobu, a to pouze pro tyto účely:
   1. plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Pro tyto účely budou data uchovávána po dobu stanovenou obecně platnými právními předpisy;
   2. dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady). Pro tyto účely budou data uchovávána po dobu stanovenou obecně platnými právními předpisy;
   3. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR Pro tyto účely budou data uchovávána až 2 roky.; a
   4. zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu. Pro tyto účely budou data uchovávána až 2 roky.
 3. Jak Poskytovatel osobní údaje zpracovává
  1. Zpracováním osobních údajů za účelem realizace smluvního vztahu se rozumí zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Uživatelovy identifikační, kontaktní a fakturační údaje a dále informace vztahující se k zajištění chodu Aplikace. V případě, že Uživatel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.
  2. Marketingovým využitím údajů se rozumí pouze využití kontaktních údajů Uživatele za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů Poskytovatele (např. oznamování rozšiřování funkcí Aplikace), které již Uživateli poskytl. Výše uvedené osobní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním.
  3. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele, jejichž služby Poskytovatel využívá pro zajištění chodu Aplikace – např. poskytovatelé serverové infrastruktury, zálohování dat, externí spolupracovníci a zaměstnanci. Poskytovatel může do zpracování zapojit subdodavatele, pokud ten splňuje nároky shodné s ustanoveními této zpracovatelské smlouvy.
  4. Seznam zpracovatelů Poskytovatele je dostupný na app.engio.cz/cp/seznam-subdodavatelu.
  5. Pokud chce být Uživatel informován o budoucích změnách v seznamu subdodavatelů, může o to požádat napsáním žádosti na e-mail podpora@engio.cz. Poskytovatel bude informovat Uživatele, kteří o to požádali, nejpozději čtrnáct dní před provedením změny. Uživatel proti změnám může v dané lhůtě vznést námitky. Legitimní námitky musí obsahovat zdokumentované porušení zásad ochrany osobních údajů daného subdodavatele.
 4. Práva Uživatele
  1. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na jejich opravu, právo na jejich likvidaci. Uživatel, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní data zpracovávána protiprávně, má také právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu.
  2. Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Poskytovatelem na adrese podpora@engio.cz.
  3. Poskytovatel je oprávněn poskytnout kopii zpracovávaných Osobních údajů pouze v elektronické formě.
 5. Smazání dat
  1. Po ukončení poskytování plnění na základě Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem — typicky tím, že Uživatel zruší svůj účet — je Poskytovatel povinen vymazat osobní údaje v případě, že neexistuje jiný právní důvod.
  2. Osobní údaje Uživatele musí být smazány do 30 dnů od ukončení poskytování plnění Smlouvy.
  3. Záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Uživatele v jeho účtu Poskytovatel maže do jednoho roku od zrušení účtu.
  4. Poskytovatel po ukončení plnění na základě Smlouvy uchovává následující data:
   1. Emailová adresa majitele účtu a telefonní číslo (pouze pro případný nutný kontakt, nebude použito pro žádné marketingové účely).
   2. Anketu či dotazník vyplněný při rušení účtu.
   3. Korespondence a online rozhovory, které Uživatel měl při řešení jeho dotazů na podporu a to pomocí emailu, nebo online nástroje pro online chat (např. Olark, Facebook Messenger apod.).
  5. Pokud Uživatel dobrovolně odpoví na anketu (dotazník) Poskytovatele zůstanou takové odpovědi uchovány i po smazání účtu.
  6. V případě, že do Aplikace budou Uživatelem vloženy osobní údaje třetích osob, zavazuje se Poskytovatel s těmito údaji zacházet v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”), zejména potom zamezit zneužití dat třetími osobami.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.
  2. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 1. 2020.