Obchodní podmínky

platné od: 1. 1. 2020

Registrací (vytvořením uživatelského účtu), i dalším využíváním služeb vyjadřuje uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami stanovenými pro používání aplikace Engio. Obchodní podmínky jsou pro poskytovatele i uživatele závazné okamžikem dokončení registrace. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, uživatelský účet nevytvářejte a službu nepoužívejte.

 1. Základní pojmy
  1. Poskytovatelem je společnost Innovated s.r.o., se sídlem 8. března 21/13, 460 05 Liberec, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 43858, IČO: 083 00 186 (dále jen poskytovatel).
  2. Uživatelem je fyzická či právnická osoba identifikovaná přihlašovacím e-mailem a heslem zadaným při registraci za účelem používání Aplikace (dále jen uživatel).
  3. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace.
  4. Licence je nevýhradní licencí k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.
  5. Aplikací je softwarová aplikace Engio dostupná prostřednictvím webových stránek dostupných po přihlášení v internetovém prohlížeči na webové adrese engio.czapp.engio.cz. Aplikace je webová služba sloužící zejména, nikoliv však výlučně, k vedení evidence a usnadnění přípravy a průběhu povolování staveb.
  6. Nabídkou k uzavření Smlouvy je registrace Uživatele, která je realizovaná vytvořením uživatelského účtu (vyplněním a odesláním registračního formuláře).
  7. Přijetím nabídky k uzavření Smlouvy je ověření e-mailové adresy prostřednictvím e-mailu zaslaného Poskytovatelem (zobrazení stránky s potvrzením ověření e-mailové adresy). Toto přijetí nabídky je okamžikem uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
  8. Uživatelský účet (dále také účet) si vytváří každý Uživatel, který má zájem o používání Aplikace a je nezbytnou podmínkou pro poskytování služeb Poskytovatelem.
 2. Práva a povinnosti Uživatele
  1. Uživatel je povinen uvést při registraci do Aplikace pravdivé údaje o své osobě.
  2. Uživatel je povinen uvést pravdivé kontaktní údaje pro účely fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.
  3. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany Poskytovatele. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný pro jednotlivý druh sdělení či pro všechna obchodní sdělení.
  4. Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje do Aplikace před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost.
  5. Uživatel se zavazuje, že nezpřístupní své přístupové údaje třetí osobě a neumožní jí ani přístup ke svému uživatelskému účtu.
  6. Aplikace je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží poskytovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Poskytovatele.
  7. Uživatel se zavazuje neprodávat ani jinak neposkytovat Aplikaci jakýmkoliv způsobem třetím osobám bez souhlasu poskytovatele.
  8. Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s právními normami a předpisy a je pouze na Uživateli, aby se ujistil o jejich správnosti a úplnosti.
  9. Uživatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, který poskytovanou Aplikací zpracovává a zavazuje se užívat poskytovanou Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.
  10. Uživatel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované plnění dle platného ceníku.
  11. Uživatel má právo kdykoli zrušit Smlouvu zrušením svého účtu.
 3. Práva a povinnosti Poskytovatele
  1. Poskytovatel má právo zrušit účet Uživateli, který porušuje Obchodní podmínky, záměrně poškozuje Aplikaci, zneužije loga, značky či ochranné známky Poskytovatele, dopustí se nelegálního šíření obsahu Aplikace, dopustí se kopírování Aplikace nebo se snaží obejít omezení dané zvoleným tarifem.
  2. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který se do Aplikace nepřihlásil po dobu delší než 12 měsíců. Před případným zrušením účtu Poskytovatel upozorní Uživatele na e-mailovou adresu uvedenou při registraci účtu.
  3. Poskytovatel má právo měnit tyto Obchodní podmínky dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. Uživatel souhlasí, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Obchodní podmínky v budoucnosti změnit, a to po předchozím upozornění Uživatele na webové adrese Aplikace ve lhůtě minimálně 14 dní před účinností změn.
  4. Pokud uživatel se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, má právo zrušit svůj uživatelský účet. Částka odpovídající nevyčerpanému tarifu se Uživateli nevrací. V případě, že uživatel svůj účet nezruší zasláním oznámení do 14 dnů od oznámení změny Obchodních podmínek, má se za to, že se změnami souhlasí.
 4. Poplatky a úhrady
  1. Cena služby je stanovena dle aktuálního ceníku tarifů dostupného na adrese engio.cz/cenik a je nevratná.
  2. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební brány společnosti GOPAY s.r.o., které poskytují zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu.
  3. Odesílání a příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.
  4. Poskytovatel má právo měnit po předchozím upozornění Uživatele ceny a podmínky nabízených služeb z důvodů změn či uvedení nových funkcí nebo inflace.
  5. Poskytovatel má právo zablokovat účet Uživatele, který je v prodlení s úhradou platby za používání Aplikace, a to do doby její úhrady.
 5. Odkazy na jiné internetové stránky
  1. Aplikace může obsahovat odkazy na internetové stránky či služby třetích stran, které Poskytovatel nevlastní ani nekontroluje. Poskytovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem, praktikami a podmínkami takovýchto internetových stránek a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost.
  2. Uživatel uznává a souhlasí s tím, že Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či ztrátu způsobenou využitím jakéhokoliv obsahu, zboží či služeb, které jsou dostupné na internetových stránkách třetích stran, či způsobené důvěrou ve služby nebo informace poskytované takovými internetovými stránkami.
 6. Reklama
  1. Neodvolá-li Uživatel výslovně svůj souhlas s tímto ustanovením tak, že zašle Poskytovateli e-mail na adresu podpora@engio.cz, uznává tímto, že souhlasí s tím, aby Poskytovatel využíval jakákoli Uživatelova loga, značky a obchodní názvy, aby mohl Uživatele označit jako svého uživatele / zákazníka pro marketingové účely na jakýchkoli marketingových materiálech, internetových stránkách i v Aplikaci.
 7. Ochrana osobních údajů
  1. Ochranu osobních údajů a dat Uživatele upravují Podmínky ochrany osobních údajů.
  2. Ochranu osobních údajů obchodních partnerů Uživatele upravuje Zpracovatelská smlouva.
 8. Omezení odpovědnosti
  1. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel nebude odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé ztráty, náhrady za škody či odškodné zejména, nikoli však výlučně, za ztrátu zisků, ztrátu údajů, ztrátu dobré pověsti, ztrátu příjmů či úspor či jiných nehmotných ztrát vyplývajících z přístupu ke službě nebo jejího využívání nebo nemožnosti mít přístup ke službě nebo ji využívat, z jakéhokoli jednání či obsahu jakékoli třetí strany týkajícího se služby, z jakéhokoli obsahu získaného službou, z neoprávněného přístupu, využívání či pozměňování obsahu Uživatele, ať již na základě záruky, smlouvy či jakékoli jiné právní teorie.
 9. Zřeknutí se odpovědnosti
  1. Uživatel souhlasí s tím, že službu využívá na své vlastní riziko. Služba je poskytována bez záruk jakéhokoliv druhu, ať již výslovných či implicitních, zejména, nikoliv však výlučně, bez záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nenarušování či průběhu plnění. Poskytovatel neručí za to, že služba bude fungovat nepřetržitě, bezpečně či bude dostupná v jakémkoli konkrétním místě či čase, že budou napraveny jakékoliv škody či vady, že služba je prosta virů či jiných škodlivých součástí, nebo že výsledky využívání služby splní požadavky Uživatele.
 10. Údržba aplikace
  1. Z důvodu snahy o maximální kvalitu služeb je nutné provádět nepravidelnou údržbu Aplikace. O plánovaných odstávkách Aplikace vás budeme informovat. V době provádění údržby nemusí být Aplikace dostupná. Poskytovatel může provádět úpravy Aplikace, přidávat nové funkce a vlastnosti. Za dobu nefunkčnosti Aplikace v důsledku údržby nenáleží uživateli finanční kompenzace.
 11. Rozhodné právo
  1. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky, a to kromě ustanovení, která musí z právního hlediska dodržovat právní předpisy vaší země nebo Evropské unie.
  2. Pokud se jakékoli ustanovení těchto podmínek považuje za neplatné či soudem nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou účinné.
  3. Pro případ sporů vzniklých z těchto podmínek nebo z využití služby si strany:
   1. Volí jako rozhodné právo právo České republiky.
   2. Určují, že k rozhodování jsou příslušné české soudy.
   3. V souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. určují jako místně příslušný soud v Liberci.
 12. Závěrečná ustanovení
  1. Vytvořením účtu dochází ke vzniku smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Obsah smlouvy tvoří tyto Obchodní podmínky ve znění platném ke dni vytvoření účtu, případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá na dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem Uživatele nebo Poskytovatele bez právního nástupce.
  2. Vytvořením účtu dochází ke vzniku smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Obsah smlouvy tvoří ustanovení Podmínek ochrany osobních údajů ve znění platném ke dni vytvoření účtu, případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá na dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem Uživatele nebo Poskytovatele bez právního nástupce.
  3. Podmínky jsou účinné a platné od 1. 1. 2020.